Универзитет у Крагујевцу издаје часопис под називом ,,Форум – часопис за правне, економске и друге друштвене науке“ (ИССН број (online): 2683-5983). Часопис излази два пута годишње.

,,Форум часопис за правне, економске и друге друштвене науке“ има циљ да омогући размену релевантних информација и комуникацију између чланова научне и стручне јавности. Намењен је академској јавности, истраживачима, менаџерима и другим доносиоцима одлука из различитих привредних делатности.

Опширније можете прочитати овде.

Panel 1

О часопису

Универзитет у Крагујевцу издаје часопис под називом ,,Форум часопис за правне, економске и друге друштвене науке“ (ИССН број (online): 2683-5983). Часопис излази два пута годишње. ,,Форум часопис за правне, економске и друге друштвене науке“ има циљ да омогући размену релевантних информација и комуникацију између чланова научне и стручне јавности. Намењен је академској јавности, истраживачима, менаџерима и другим доносиоцима одлука из различитих привредних делатности.

У часопису се публикују оригинални емпирисјки и теоријски радови, који садрже резултате научно и практично валидних и друштвено одговорних истраживања. Часопис објављује:

 • научне чланке (оригинални научни, прегледни научни);
 • саопштења са научних скупова (под условом да нису објављени);
 • научне критике, односно полемике (расправе на одређену научну тему засноване искључиво на научној аргументацији);
 • коментаре закона и других правних прописа;
 • стручне чланке
 • приказе књига.

Поред наведених, часопис може имати и друге прилоге о чему одлучује Редакција часописа.Часопис обезбеђује online Отворени приступ садржају у пуном тексту свих публикованих прилога.

Редакција часописа

Ко-уредници часописа:

 • др Славко Ђорђевић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Марко Славковић, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

Редакција:

 • др Нада Тодоровић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Нина Планојевић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Јасмина Лабудовић Станковић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Срђан Владетић, ванредни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Бојан Урдаревић, ванредни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Зоран Калинић, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Слађана Савовић, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Милан Костић, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Срђан  Фуртула, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Мирјана Тодоровић, ванредни професор, Економски факулет Универзитета у Крагујевцу
 • др Марија Мандарић, ванредни професор, Факултет за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу
 • др Ана Алексић Мирић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Београду
 • др Биљана Ђорђевић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Нишу
 • др Агнеш Славић, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Новом Саду
 • др Сања Марјановић, доцент, Правни факултет Универзитета у Нишу
 • др Марија Караникић Мирић, ванредни професор, Правни факултет Универзитета у Београду
 • др Наташа Петровић Томић, ванредни професор, Правни факултет Универзитета у Београду
 • др Давор Бабић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Загребу
 • др Златан Мешкић, ванредни професор, Правни факултет Универзитета у Зеници
 • др Зоран Васиљевић, доцент, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • др Марсин Саламанга (Marcin Salamaga), ванредни професор, Департман за статистику, Економски Универзитет у Кракову (Пољска)
 • др Симона Стернад Забуковшек (Simona Sternad Zabukovšek), доцент, Факултет за економију и бинис, Универзитет у Марибору (Словенија)
 • др Андреас Келер (Andreas Köhler), судија Земаљског суда у Штутгарту (Немачка)

 

Издавачки савет:

 • др Влада Ранковић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Петар Веселиновић, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Драган Вујисић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Снежана Соковић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • др Денис Соломон (Dennis Solomon), редовни професор, Правни факултет Универзитета у Пасау (Немачка)
 • Francisco J. Liébana Cabanillas, директор Департмана за макретинг и тржиште, Факултет за економију и бизнис Универзитета Гранада (Шпанија)

Секретари Редакционог одбора:

 • Јована Брашић,мастер права, асистент, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • Маријана Симић, мастер економиста, истраживач-приправник, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
Panel 2

За ауторе

Прилику да објаве своје радове и резултате истраживања имају аутори из свих делова света, као и чланови научне и стручне јавности независно од свог академског статуса. Аутори могу поднети само оригиналне рукописе који нису раније публиковани и нису поднети за објављивање негде другде. Рукописи се достављају српском језику (на ћириличном писму) и енглеском језику., односно, само на енглеском језику, аутора чији матерњи језик није српски. Редакција часописа може одлучити да прихвати и радове који су писани на неком другом страном језику који је у раширеној употреби у међународној комуникацији (немачки, француски, руски, шпански језик).

Аутори приликом слања свог рукописа треба да доставе и следећа документа:

 1. Насловна страна, која садржи насловом рада, именима и афилијацијама свих аутора и адресама (е-маил, поштанска адреса, број телефона). У случају када постоји више аутора, јасно назначити ко је аутор за комуникацију (corresponding author);
 2. Документ са рукописом, који садржи наслов рада, апстракт (дужине између 150 и 300 речи), до 6 кључних речи, JEL класификација рукописа, увод, средишњи део рада, слике, табеле, графикони, закључак, захвалница (уколико постоји), референце и прилоге (уколико постоје), као и наслов рада, апстракт и кључне речи на енглеском језику (до 300 речи);
 3. Документ са Изјавом аутора о оригиналности рада.

Сва наведена документа достављају се у електронском облику на адресу forum@kg.ac.rs.

Сви поднети рукописи су предмет двоструко анонимне рецензије. Часопис објављује само оне рукописе који су у рецензентском процесу добили барем две позитивне рецензије. Коначну одлуку о објављивању доноси Редакција часописа на основу оцене и предлога рецензената, као и циља и области истраживања.

Дужина рада, односно рукописа са референцама и свим додацима треба да буде између 15.000 и 30.000 карактера (укључујући и празнине). Изузетно, Редакција часописа може одобрити публиковање и обимнијих радова.

Часопис ауторима не наплаћује накнаду за рецензирање нити објављивање радова, али, такође, не хонорарише радове.

Panel 3

Припрема рукописа

Рукописи се предају на страницама А4 формата, лева и десна маргина по 3 cm, горња и доња маргина по 4 cm, са single проредом. Као фонт користити Times New Roman, величине 12pt. Минимална резолуција за слике и графике је 300dpi. Свака слика, график и табела мора да има одговарајући назив и извор. На крају рада дати листу референци форматирану према APA Style Guide (http://www.apastyle.org). Изворе у листи референце навести без нумерисања, према абецедном редоследу, по презименима аутора.

Код цитирања у тексту, уколико је реч о извору који има само једног аутора, наводи се само његово презиме и година објављивања, нпр. (Јовановић, 2017). Уколико извор има два аутора, наводе се оба презимена, нпр. (Јовановић и Марковић, 2016) – за извор на српском језику или (Brown & Slade, 2015)- за извор на енглеском језику. Уколико изворима три и више аутора, онда се наводи само презиме првог аутора уз одговарајући додатак, нпр. (Марковић и др., 2015) – за извор на српском језику или (Slade et al., 2017) – за извор на енглеском језику.

Правила цитирања

 1. Чланак у часопису

Capron, L., & Guillen, M. (2009). National corporate governance institutions and post-acquisition target reorganization. Strategic Management Journal, 30(8), 803-833.

Slavković, M., Babić, V. i Stojanović-Aleksić, V. (2015). Upravljanje talentima: Mogućnosti i ograničenja za srpske organizacije. Teme, 34(2), 361-379.

 1. Књига

Coleman, M., & Glover, D. (2010). Educational Leadership and Management: Developing Insights and Skills, New York: Open University Press.

Vasiljević, M. (2011). Kompanijsko pravo: pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 1. Чланак/поглавље у монографији

Tarba, S., Cooper, C., Sarala, R., & Ahammad, M. (2017). Mergers and acquisitions in practice – A state-of-art and future directions. In Tarba, S., Cooper, C., Sarala, R. &Ahammad, M. (Eds.) Mergers and Acquisitions in Practice, (pp. 1-4). New York: Routledge.

Stančić, P. i Čupić, M. (2015). Ocena društveno-ekonomske opravdanosti projekata po metodologiji Evropske unije. U M. Jakšić, V. Stojanović-Aleksić i P. Mimović (red.). Ekonomsko-socijalni aspekti priključivanja Srbije Evropskoj uniji (str. 361-370). Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

 1. Саопштење у зборнику са научне конференције штампано у целини

Bogićević-Milikić, B., Janićijević, N. i Nojković.(2011). Can globalization change HRM patterns in transition economies: The evidence from Serbia. In V. Babić (Ed.). Contemporary Issues in Economics, Business and Management (pp. 179-190). Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac.

Veselinović, P. (2016) Ekonomski efekti tranzicije privrede Republike Srbije. U V. Leković (red.). Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije (str. 45-70). Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

 1. Рад презентиран на научној конференцији/скупу

Rupo, D. (2016). The strategic link between intellectual capital and open innovation: A conceptual framework. Paper presented at the IV International conference Contemporary Issues in Economics, Business and Management, November 9, 2016, Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac.

Jakopin, E. (2017). Investicije u prerađivačku industriju kao ključni pokretač privrednog rasta. Rad prezentiran na XVI Naučnom skupu Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, 6 april 2017. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

 1. Докторска дисертација

Janković, N. (2014). Uticaj deviznog kursa na konkurentnost izvoza. Neobjavljena doktorska disertacija. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

 1. Електронски извори

Becht, M., Bolton, P., & Röell, A. (2002).Corporate Governance and Control. Finance Working Paper, No. 02/2002, pp. 1-128. Retrieved May 7, 2017, from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan033582.pdf

NBS (2017). Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – Izveštaj za četvrto tromesečje 2016. godine, Narodna banka Srbije. Preuzeto 10. aprila 2017.godine, sahttps://www.nbs.rs/internet/latinica/57/57_3/izvestaji/FL_IV_2016.pdf

 1. Нормативна акта

Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014.

Архива

Panel 4 Placeholder